Najpredávanješie produkty

Information

Výrobcovia

Dodávatelia

Všeobecné obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho - spoločnosti KŠP, s. r. o. (ďalej len KŠP) a kupujúceho pri dodávkach tovaru a služieb KŠP objednaných z e-shopu www.milan.ksptrade.sk

  2. Všetky vzťahy medzi KŠP a kupujúcim, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

  3. Obchodný vzťah medzi spoločnosťou KŠP a zákazníkom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

  4. Internetový obchod je určený pre fyzické - súkromné osoby, domácnosti, študentov a aj pre podnikateľské subjekty (PO, FO - podnikateľ), ktoré majú pridelené IČO.

  5. Za účelom lepšieho fungovania tejto internetovej stránky používa spoločnosť KŠP pri jej prevádzkovaní cookies. Ide o malé súbory, ktoré sa uložia na koncovom zariadení návštevníka tejto internetovej stránky. Spoločnosť KŠP prostredníctvom cookies nezbiera žiadne osobné údaje návštevníkov tejto internetovej stránky, ktoré by bolo možné akokoľvek zneužiť. Väčšina cookies sa po opustení tejto internetovej stránky z koncového zariadenia jej návštevníka opäť automaticky zmaže. Návštevník tejto internetovej stránky vyjadruje jej prehliadaním svoj súhlas s používaním cookies zo strany spoločnosti KŠP. Nastavením svojho prehliadača má návštevník možnosť používanie cookies zakázať. To však môže mať za následok nesprávne fungovanie tejto internetovej stránky. V prípade, že by ste k fungovaniu cookies tejto internetovej stránky mali akékoľvek otázky, radi Vám ich zodpovieme. 

 2. Vymedzenie pojmov

  1. Produktom sa rozumie akýkoľvek typizovaný tovar špecifikovaný a ponúkaný v eshope, označený názvom a objednávkovým číslom, a/alebo akýkoľvek výrobok (dielo) zhotovený na základe individuálnej požiadavky Zákazníka, ktorého vykonanie je ponúkané v eshope.

  2. Službou sa rozumejú akékoľvek služby špecifikované a ponúkané v eshope.

  3. Zákazníkom je osoba, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u Dodávateľa Produkty/Služby.

  4. Objednávka je jednostranný právny úkon Zákazníka, ktorým Zákazník objednáva u Dodávateľa Produkty/Služby a ktorá je vystavená v súlade s Obchodným zákonníkom.

  5. Dodacie miesto je adresa určená Zákazníkom ako miesto na odovzdanie a prevzatie Produktov alebo miesto poskytnutia Služieb, ktorá je na území Slovenskej republiky.

  6. Dodací doklad je dokument, na základe ktorého je potvrdené riadne odovzdanie a prevzatie objednaných Produktov/Služieb medzi Dodávateľom a Zákazníkom.

  7. Cenník je aktuálne platný prehľad cien Produktov/Služieb, ktorý stanoví záväzne dojednané ceny medzi Dodávateľom a Zákazníkom za plnenia Dodávateľa.

  8. Reklamáciou sa rozumie písomný právny úkon Zákazníka smerujúci k uplatneniu práv zo zodpovednosti za chyby alebo zo záruky za akosť Produktov/Služieb, vykonaný v súlade s reklamačnými podmienkami špecifikovanými v Reklamačnom poriadku spoločnosti KŠP pre tento internetový obchod.

 3. Spôsob objednania tovaru

  1. Základným spôsobom objednávania tovaru alebo služieb poskytovaných KŠP je objednávka kupujúceho pomocou postupu stanoveného jednotlivými krokmi, ktoré určuje eshop sám. Tento proces má 5 krokov a objednávka je úspešná len vtedy, pokiaľ je tento proces od bodu 1 až po bod 5 riadne ukončený.

  2. Všetky údaje, ktoré je potrebné pre potreby úspešného uskutočnenia objednávky doplniť, sú súčasťou objednávkového formuláru a procesu a bez ich vyplnenia nebude objednávka ukončená.

  3. Osobné údaje poskytnuté zákazníkom sú výhradne použité pre skompletizovanie a zaslanie objednávky. Nie sú použité na reklamné účely a nie sú poskytované žiadnej ďalšej strane. (viac informácii o uchovávaní osobných údajov nájdete v príslučnom formulári)

 4. Ceny tovaru, cenníky a ich platnosť

  1. Cena za Produkty/Služby poskytnuté Dodávateľom na základe Objednávky Zákazníka je stanovená vo výške podľa Cenníka dohodnutého medzi stranami.

  2. Vystavením Objednávky sa Zákazník zaväzuje uhradiť cenu za objednané Produkty/Služby vo výške podľa Cenníka platného v dobe vystavenia tejto Objednávky.

  3. Cena zahŕňa náklady Dodávateľa spojené s označením produktu, zaistením príslušných doplnkových dokladov – návod na použitie a podobne, dodacích listov a faktúry.

  4. Zákazník ukončením objednávky a svojim podpisom týchto VOP, že súhlasí s cenami za Produkty/Služby podľa Dodávateľom predloženého návrhu platného Cenníku, pokiaľ nie je medzi nimi písomne dohodnutý Cenník iný.

  5. Za produkty predávané pomocou eshopu je možné platiť pomocou aplikácie platby platobnou kartou (Card Pay) a pomocou priamej platobnej brány (TatraPay).

 5. Dodacie podmienky

  1. Dodacie podmienky si volí kupujúci v procese objednávky sám a to na základe ponúkaných možností.

  2. KŠP poskytuje možnosť dodania tovaru pomocou kuriéra priamo na dodaciu adresu zadanú zákazníkom a tiež dodanie na jednu zo svojich prevádzok podľa voľby zákazníka.

  3. Sprievodné doklady dodávky sú súčasťou dodávky tovaru.

  4. Expedícia tovaru alebo služieb je spravidla 2 - 4 pracovných dní, ale závisí tiež od skutočnosti či má Dodávateľ objednaný tovar v požadovanom množstve skladom. V prípade potreby je ohľadne kompletovania objednávky a vyskytnutí sa akýchkoľvek problémov je zákazník kontaktovaný a proces dodania je konzultovaný v súčinnosti s ním.

  5. Minimálna výška objednávky – nad 6,00 € s DPH bez nákladov na dopravu.

  6. Osobný odber v prevádzkach KŠP, s. r. o. je bezplatný.

 6. Platobné podmienky

  1. Kupujúci je povinný uhradiť cenu za dodaný tovar alebo služby spôsobom platby, aký si zvolil v objednávke, a to buď bezhotovostne s využitím možnosti platby platobnou kartou – Card Pay, alebo prevodom priamo na účet s pomocou služby TatraPay. Oba platobné spôsoby sú prevádzkované pomocou prepracovaného a bezpečného platobného prostredia autorizovaného Tatrabankou.

 7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  1. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať zákazníka a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený zákazníkom.

  2. Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Vzhľadom na špecifické vlastnosti tovaru (napríklad: farbičky, vodové a temperové farby, gumy, strúhadlá a iné) si dodávateľ vyhradzuje právo posúdiť možnosť vrátenia tovaru a odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho s nárokom na vrátenie plnej sumy zaplatenej za dodaný tovar. Takto vrátený tovar však nesmie byť používaný a musí byť zabalený v pôvodnom neporušenom obale. Zákazník má právo niektoré druhy tovaru v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickej „kamennej“ predajni, pričom odskúšať v žiadnom prípade neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť dodávateľovi. Každé odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka bude starostlivo posúdené tak, aby zákazník ako aj dodávateľ boli s výsledným rozhodnutím stotožnení a prišlo k vzájomne akceptovanej dohode.

  3. Zákazník odoslaním objednávky dodávateľovi potvrdzuje, že dodávateľ včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti.

  4. Odstúpenie od zmluvy musí zákazník urobiť písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov a to odoslaním emailu na uvedenú adresu: info@ksptrade.sk.

  5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky a dátum predaja, presnú špecifikáciu tovaru. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť dodávateľovi tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu KŠP, s.r.o, Jašíkova 2, 832 34 Bratislava.

  6. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti dodávateľ zákazníkovi už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, dodávateľovi bezhotovostným prevodom na účet Zákazníka alebo uvedenú platobnú kartu.

  7. V prípade, že zákazník odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 7.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má dodávateľ nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

  8. V prípade, že zákazník nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 7.4. a 7.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť zákazníkovi kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť zákazníkovi.

  9. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

 8. Práva zo zodpovednosti za chyby a záruky za akosť

  1. Nároky Zákazníka a záväzky Dodávateľa v súvislosti s chybami Produktov a Služieb a zárukou za akosť sú obmedzené na tie, ktoré sú výslovne uvedené v tomto článku.

  2. Dodávateľ zodpovedá za množstvo a kvalitu poskytovaných Produktov/Služieb, teda za to, že Produkty/Služby sú čo do množstva/rozsahu a kvality totožné s Objednávkou.

  3. Dodávateľ poskytuje na všetky Produkty/Služby záručnú dobu v dĺžke 24 mesiacov, pokiaľ všeobecnými zákonnými predpismi nie je stanovená iná, dlhšia záručná doba, alebo výrobcom príslušného Produktu kratšia. Záručná doba začína bežať dňom odovzdania a prevzatia Produktov/Služieb Zákazníkom podľa Dodacieho dokladu.

  4. Práva zo zodpovednosti za chyby a zo záruky za akosť uplatňuje Zákazník u Dodávateľa reklamáciou, ktorú musí učiniť včas, t.j. bez odkladu potom, čo chybu zistí, pokiaľ z týchto VOP alebo iného dokumentu tvoriaceho Zmluvu nevyplýva niečo iné.

  5. Chybami zjavnými pri prevzatí sa rozumie:

   a) chyba v množstve Produktov/Služieb, ktorou je rozpor medzi množstvom ks alebo množstvom balíkov uvedeným na Dodacom doklade a množstvom skutočne prevzatým, vrátane zámien položiek, alebo

   b) chyba kvality Produktov/Služieb, ktorú Zákazník zistil alebo pri vynaložení zodpovedajúcej starostlivosti podľa odst. 7.8 tohto článku mohol zistiť bezprostredne pri prevzatí Produktov/Služieb.

  1. Rozpor medzi množstvom Produktov/Služieb dodaných a objednaných sa nepovažuje za vadu, pokiaľ sa nejedná o rozpor v množstve v zmysle odst. 5) tohto článku. V tomto prípade sa plnenie Dodávateľa považuje za čiastkové.

  2. Chybami skrytými sú chyby iné než chyby zjavné, teda chyby, ktoré v okamihu prevzatia Produktov/Služieb nesporne existovali, avšak Zákazník ich nemohol zistiť pri prevzatí ani pri vynaložení všetkého úsilia.

  3. Zákazník je povinný pri prevzatí Produktov/Služieb vykonať prehliadku Produktov/Služieb vedúcu k odhaleniu jeho zjavných chýb. Pokiaľ je Zákazníkovi dodané také množstvo Produktov/Služieb, že je preňho neúmerne náročné vykonať kontrolu celého plnenia, je povinný vykonať štatistickú kontrolu dodaných Produktov/Služieb. Štatistickou kontrolou sa rozumie previerka 10 % prevzatých Produktov/Služieb (štatistická vzorka). Vykonaním štatistickej kontroly je vykonaná kontrola celého množstva dodaných Produktov/Služieb. Ak štatistická vzorka obsahuje viac než 50 % Produktov/Služieb so zjavnými chybami, je Zákazník oprávnený s dodávkou naložiť tak, akoby bola chybná v celom rozsahu. V opačnom prípade sa neskoršia reklamácia presahujúca 50 % množstva dodaných Produktov/Služieb neuznáva. Rovnako sa neuznáva reklamácia Produktov/Služieb v množstve nad 10 % dodaného objemu Produktov/Služieb, pokiaľ Zákazník pri prevzatí a vykonaní štatistického prevzatia neuviedol chyby Produktov/Služieb v množstve presahujúcom túto hodnotu.

  4. Pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby je Zákazník povinný doručiť Dodávateľovi reklamáciu najneskôr do 7 (siedmich) dní od odovzdania a prevzatia Produktov/Služieb, a to buď písomne (poštou, kuriérom, faxom, elektronicky) alebo telefonicky na príslušné kontaktné miesta Dodávateľa. Reklamácia musí spĺňať všetky náležitosti podľa Reklamačného poriadku tohto internetového obchodu.

  5. Reklamáciu, ktorú Dodávateľ uzná za oprávnenú, vybaví v najbližšom možnom termíne, najneskôr do 30 pracovných dní od riadneho uplatnenia reklamácie. Uznaním reklamácie zo strany Dodávateľa je tiež poskytnutie nového plnenia. Dodávateľ neuzná reklamáciu, ktorá nebola Zákazníkom uplatnená včas.

  6. V zmysle ust. § 11 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, že predávajúci takúto žiadosť spotrebiteľa zamietne alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, potom má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu, ktorým je v zmysle ust. § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z.z. Slovenská obchodná inšpekcia alebo subjektu v zmysle § 3 ods. 1 cit. zákona zapísanému v zozname vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Súčasne má kupujúci právo využiť online platformu riešenia spotrebiteľských sporov:

 9. Záverečné ustanovenia

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa týkajú iba vzťahov súvisiacich s kúpou tovaru z e-shopu www.ksptrade.sk/milan. Zverejnené predajné, akciové a iné ceny všetkých tovarov a služieb platia výhradne len pre registrovaných Zákazníkov, ktorí nakupujú prostredníctvom tohto e-shopu. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa nikdy nepoužijú v prípade existencie písomnej zmluvy medzi KŠP a Zákazníkom.

  2. Písomnou dohodou medzi KŠP a kupujúcim môže byť použitie týchto všeobecných obchodných podmienok alebo ich častí vylúčené.

  3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 7. 2016 a KŠP si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

 10. Orgán dozoru

Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Prievozská 32
827 99 Bratislava 215
Tel.: 02/58 272 130 – 3

 1. Kontaktné údaje spoločnosti

  KŠP, s. r. o.

  Pestovateľská 10

  821 04 Bratislava

  IČO: 357 38 642

  DIČ: 2020242807

  IČ DPH: SK2020242807

  Zapísaná v OR Mestský súd BA III, vložka č. 16548/B, oddiel: Sro