Najpredávanješie produkty

Information

Výrobcovia

Dodávatelia

Reklamačné podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi spoločnosťou KŠP, s. r. o., Pestovateľská 10, 821 04 Bratislava, IČO: 35738642 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorým je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/produktov alebo služby/služieb) podľa podmienok upravených vo všeobecných obchodných podmienkach internetového obchodu (ďalej len "Zmluva"). 

  2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho a podmienky uplatnenia nárokov z chýb zakúpeného tovaru.

  3. Predávajúci poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím zmluvy informácie o cene, spôsobe dopravy, úhrady,  lehoty dodania (parametre tovaru si určuje kupujúci sám v objednávkovom formulári) a poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

 

 1. Možnosti pre vrátenie tovaru

  1. Neprevzatie tovaru: Kupujúci má právo neprevziať tovar od prepravcu, v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo ho preberie s výhradou a táto skutočnosť je poznačená na doklad o prevzatí a následne bezodkladne oznámená dodávateľovi. Tiež musí byť dôveryhodne dokladovaný stav a kompletnosť tovaru, aby dodávateľ vedel uskutočniť potrebné kroky spojené s reklamáciou.

  2. Chybné dodanie tovaru: V prípade dodania tovaru v rozpore so zmluvou má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou tovaru alebo jeho opravou, ak nie je takýto postup možný, kupujúci má právo požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

  3. Odstúpenie od zmluvy: Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak sa písomné odstúpenie od zmluvy odovzdá najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu. Možnosti odstúpenia od zmluvy a všetky potrebné ustanovenia sú obsiahnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach.

 1. Reklamácie

  1. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba je u všetkých tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ výrobca nestanoví dlhšiu záručnú dobu. Dlhšia záručná doba je spravidla vyznačená v záručnom liste prikladanému k tovaru. Ak nie je k tovaru vystavený záručný list, platí záručná doba všeobecná (24 mesiacov) alebo doba vyznačená na doklade o kúpe, ak je dlhšia ako 24 mesiacov. V tomto prípade pre záručný a po záručný servis postačuje doloženie dokladu o kúpe tovaru u predajcu a dokladu o zaplatení tovaru.

  2. V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba, pre ktorú nemôže byť zakúpený výrobok riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne a je možné túto chybu odstrániť, kupujúci má právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia chyby môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyba týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým spoločnosti KŠP, s. r. o. nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. V prípade chyby, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný ako výrobok bez chyby a tiež v prípade, že sa už opravená chyba vyskytne opätovne a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

  3. Reklamáciu môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho. Pracovník určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

  4. Záruka sa nevzťahuje najmä na chyby tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho, a ak vznikla chyba alebo poškodenie:

    1. preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním používateľa

    2. ak chyba vznikla bežným opotrebením

    3. pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty

    4. pri živelných katastrofách

  5. Reklamáciu je možné vybaviť v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:

   1. že sa  vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru

   2. že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom kupujúci predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného tovaru v spoločnosti KŠP, s. r. o.