Najpredávanješie produkty

Information

Výrobcovia

Dodávatelia

Informácie o spracúvaní osobných údajov a právach subjektov.

Vaše súkromie je pre našu spoločnosť dôležité. Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sme vydali, aby sme Vám poskytli informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi.
Údaje o prevádzkovateľovi:
Prevádzkovateľ:
KŠP, s. r. o.
Pestovateľská 10, 821 04  Bratislava
Ing. Margita Hašková, konateľka
Získanie osobných údajov:
Osobné údaje získavame priamo od Vás a tieto sú určené len pre identifikovanie objednávajúcej osoby a miesto doručenia tovaru.
Účel spracúvania, doba uchovávania a ďalší príjemcovia:
Osobné údaje od Vás získavame za účelom zmluvného vzťahu, prípadne úkonov smerujúcich k uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Jedná sa o bežné osobné údaje, akými sú meno, priezvisko, adresa, emailový alebo telefonický kontakt. Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 2 rokov od uzatvorenia predajnej zmluvy. V účtovníctve podľa platných zákonov až 10 rokov. Na spracovanie účtovníctva používame sprostredkovateľskú firmu. Osobné údaje neprenášame do krajín mimo EÚ ani iným príjemcom. Spoločnosť na spracovanie údajov používa licencované programy, ktoré podliehajú aktualizácii všetkých ochranných prvkov a používaná elektronika je náležite chránená.
Vaše práva:
Osobné údaje sú Váš majetok a máte preto niektoré práva, ako s nimi disponovať:
- právo na prístup k Vašim osobným údajom a ich aktualizácia
- právo na vymazanie osobných údajov
- právo na opravu Vašich osobných údajov
- podať námietku proti spracúvaniu
- právo na prenos osobných údajov
- právo na obmedzenie spracúvania
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu
Ako môžete uplatniť svoje práva:
Existuje viacero možností ako nás môžete požiadať o práva týkajúce sa Vašich osobných údajov:
1. Osobne, v bežnom pracovnom čase v sídle našej firmy.
2. Zaslaním žiadosti v papierovej forme na našu adresu.
3. Zaslaním žiadosti pomocou emailu na adresu: objednavky@zapadotlac.sk
4. Vaše osobné údaje môžete kedykoľvek meniť po prihlásení do e-shopu
Dôležité upozornenia:
Vaše osobné údaje neprenášame mimo EU.
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nepoužívame automatizované rozhodovanie ani žiadnu formu profilovania.

V Bratislave, dňa 25.5.2018